El 1179, batlle de Vilafranca va rebre del B. de Gras Buach el pa i el vi que, de la seva batllia, sortissin pel Sr. rei”. La cita la trobem a E.E. (GG.CC.) vol 5 pàg 128.